Διαγνωστικές Μελέτες

Η F.B.S. παρέχει εξειδικευμένες διαγνωστικές μελέτες για επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

Ανάλυση των βασικών μεγεθών της επιχείρησης:

 • Αναλυτική μελέτη των βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομική ανάλυση με βάση τους τρεις τελευταίους ισολογισμούς:

 • Λεπτομερής αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των τελευταίων τριών ετών.

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης:

 • Σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης.

Αξιολόγηση της πολιτικής κεφαλαίου κινήσεως:

 • Κατάσταση πηγών και διάθεσης κεφαλαίων.
 • Ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως.
 • Ειδική ρευστότητα.
 • Πολιτική αποθεμάτων και πιστώσεων.
 • Ρευστότητα.

Προσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου:

 • Ανάλυση και προσδιορισμός των επιχειρηματικών κινδύνων.

Αξιολόγηση της επιχείρησης με τον κλάδο:

 • Συγκριτική αξιολόγηση με τον κλάδο.

Αξιολόγηση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό:

 • Ανάλυση και σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές.

Αδύνατα και δυνατά σημεία της επιχείρησης:

 • Εντοπισμός και ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης.

Γενικά συμπεράσματα:

 • Σύνταξη συνολικών συμπερασμάτων για την επιχείρηση.

Προτάσεις και προοπτικές της επιχείρησης:

 • Παροχή συγκεκριμένων προτάσεων και ανάλυση των μελλοντικών προοπτικών.