Μελέτες Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου

Οι κανονισμοί εσωτερικού ελέγχου αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control system), το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο δραστηριότητας σε ειδική οργανωτική μονάδα της επιχείρησης. Τα στάδια της μελέτης εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν τις εξής φάσεις:

Συγκέντρωση των Απαραίτητων Στοιχείων από την Επιχείρηση:

  • Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τις υπάρχουσες διαδικασίες και συστήματα της επιχείρησης.

 

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Επιχείρησης από Πλευράς Εσωτερικού Ελέγχου:

  • Ανάλυση των τρεχουσών διαδικασιών και πρακτικών για τον εντοπισμό αδυναμιών και δυνατοτήτων βελτίωσης

 

Παρουσίαση των Συμπερασμάτων και Προτάσεων στη Διοίκηση και τα Στελέχη της Επιχείρησης:

  • Ενημέρωση της διοίκησης και των στελεχών σχετικά με τα ευρήματα της αξιολόγησης και προτάσεις για βελτιώσεις.

 

Σύνταξη Σχεδίου Εσωτερικού Ελέγχου και Παρουσίαση στην Επιχείρηση:

  • Δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει διαδικασίες, πολιτικές και κανονισμούς.

 

Συγκέντρωση των Απόψεων και Σχολίων των Στελεχών της Επιχείρησης επί του Εσωτερικού Κανονισμού:

  • Λήψη ανατροφοδότησης από τα στελέχη και ενσωμάτωση των παρατηρήσεών τους στο τελικό σχέδιο.

 

Οριστικοποίηση του Κανονισμού:

  • Τελική έγκριση και οριστικοποίηση του εσωτερικού κανονισμού βάσει των σχολίων και προτάσεων.

 

Παρακολούθηση της Φάσης Υλοποίησης και Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου για Ένα Εξάμηνο:

  • Συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση και τήρηση των διαδικασιών.

 

Οι μελέτες εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου της F.B.S. εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν με διαφάνεια, αποδοτικότητα και ασφάλεια, ενισχύοντας τη συνολική τους απόδοση και αξιοπιστία.