Μελέτες της Financial Business Systems

Η F.B.S. προσφέρει μια ευρεία γκάμα μελετών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 • Διαγνωστικές Μελέτες
  • Αναλύουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για να προσδιορίσουμε τις τρέχουσες δυνατότητες και αδυναμίες.
 • Μελέτες Αποτίμησης Αξίας της Επιχείρησης
  • Προσδιορίζουμε την πραγματική αξία της επιχείρησης χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές αποτίμησης, όπως η καθαρή περιουσιακή θέση και οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
 • Μελέτες Ανταγωνισμού
  • Συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα για τους ανταγωνιστές, προκειμένου να εντοπίσουμε τις στρατηγικές τους, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, και να συγκρίνουμε την επιχείρησή σας με αυτούς.
 • Μελέτες Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
  • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των διαδικασιών της επιχείρησης.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ειδικού Σκοπού:
  • Δημιουργούμε προσαρμοσμένες μελέτες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομοτεχνικές μεθόδους.
 • Μελέτες Βιωσιμότητας:
  • Εκπονούμε λεπτομερείς αναλύσεις για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της ρευστότητας, και των προοπτικών ανάπτυξης.

Κάθε μελέτη της F.B.S. είναι σχεδιασμένη για να παρέχει σαφή και αξιόπιστα δεδομένα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.