Μελέτη Βιωσιμότητας

Η Μελέτη Βιωσιμότητας της επιχείρησης, στα πλαίσια του νόμου 4307/13, περιλαμβάνει τα εξής:

Ανάλυση των Βασικών Μεγεθών της Επιχείρησης:

 • Εξετάζονται τα κύρια οικονομικά μεγέθη και δείκτες της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Βάση τους Πέντε Τελευταίους Ισολογισμούς:

 • Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση των ισολογισμών των τελευταίων πέντε ετών για την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Αξιολόγηση της Παρούσας Κατάστασης της Επιχείρησης:

 • Σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης για την τρέχουσα οικονομική περίοδο.
 • Εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση.

Αξιολόγηση της Πολιτικής Κεφαλαίου Κίνησης:

 • Κατάσταση Πηγών και Διάθεσης Κεφαλαίων: Εξέταση των πηγών χρηματοδότησης και της χρήσης των κεφαλαίων.
 • Ανάγκες Κεφαλαίου Κίνησης: Προσδιορισμός των απαιτούμενων κεφαλαίων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ειδική Ρευστότητα: Αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
 • Πολιτική Αποθεμάτων και Πιστώσεων: Διαχείριση αποθεμάτων και πιστώσεων.
 • Ρευστότητα: Εκτίμηση της συνολικής ρευστότητας της επιχείρησης.

Προσδιορισμός του Επιχειρηματικού Κινδύνου:

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν την επιχείρηση.

Αξιολόγηση της Επιχείρησης με τον Κλάδο:

 • Σύγκριση της απόδοσης της επιχείρησης με τις τάσεις και τα πρότυπα του κλάδου.

Αξιολόγηση της Επιχείρησης σε Σχέση με τον Ανταγωνισμό:

 • Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές.

Αξιολόγηση της Διαχρονικής Μεταβολής της Επιχείρησης:

 • Εξέταση των αλλαγών και των τάσεων που παρουσιάζει η επιχείρηση σε σύγκριση με τον κλάδο, τον ανταγωνισμό και τη γεωγραφική περιοχή.

Σύσταση Προϋπολογισμού για την Ερχόμενη Πενταετία:

 • Σύνταξη πενταετούς προϋπολογισμού που περιλαμβάνει προβλέψεις και στόχους.

Αξιολόγηση της Επιχείρησης με Βάση τον Προϋπολογισμό:

 • Ανάλυση της επιχείρησης βάσει των στοιχείων του πενταετούς προϋπολογισμού.

Προσδιορισμός του Βιώσιμου Επιπέδου της Επιχείρησης:

 • Καθορισμός του επιπέδου στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να διατηρηθεί βιώσιμη και κερδοφόρα.

Αδύνατα και Δυνατά Σημεία της Επιχείρησης:

 • Καταγραφή και ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης.

Γενικά Συμπεράσματα και Προτάσεις:

 • Συνολική αξιολόγηση της επιχείρησης και παροχή συγκεκριμένων συστάσεων για βελτίωση και ανάπτυξη.

Η μελέτη βιωσιμότητας της F.B.S. παρέχει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, βοηθώντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για το μέλλον.