Η Financial Business Systems ως Οικονομικός Σύμβουλος

Η εταιρεία Financial Business Systems αναλαμβάνει τον ρόλο του οικονομικού συμβούλου για φορείς και επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Μετάβαση στο Σύστημα Διοίκησης με Στόχους:
  • Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου και των στόχων του αναλυτικού γενικού προϋπολογισμού.
 • Μηνιαία Προϋπολογιστική και Απολογιστική Έκθεση:
  • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων για την πορεία και τις επιδόσεις της επιχείρησης ή του φορέα.
  • Υποβολή και συζήτηση της έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα.
 • Αξιολόγηση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων:
  • Ανάλυση της επιχείρησης ή του φορέα για την συγκεκριμένη περίοδο και υποβολή σχετικών προτάσεων.
 • Συνεχής Συνεργασία με τον Διευθυντή:
  • Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με τον διευθυντή της επιχείρησης ή του φορέα.
 • Μέτρα Εμπορικής Πολιτικής:
  • Υποδείξεις για τη μείωση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και βελτίωση της ρευστότητας.
 • Συμβουλές για Επενδυτικές, Αποεπενδυτικές και Χρηματοδοτικές Προτάσεις:
  • Παροχή γνωμοδοτήσεων για όλες τις σχετικές προτάσεις της επιχείρησης ή του φορέα.
 • Μελέτες για Αναπτυξιακά Προγράμματα:
  • Σύνταξη των απαραίτητων μελετών για ένταξη σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση.
 • Εκπροσώπηση στις Τράπεζες:
  • Εκπροσώπηση της επιχείρησης ή του φορέα στις τράπεζες για θέματα χρηματοδοτήσεων, αναχρηματοδοτήσεων, επιτοκίων, εξασφαλίσεων κ.λπ.
 • Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις:
  • Υποβολή ετήσιου απολογισμού και παρουσίαση της πορείας του επιχειρησιακού σχεδίου.
 • Ετήσιες Μελέτες για την Κατάσταση του Ανταγωνισμού:
  • Ειδικές μελέτες για την κατάσταση του ανταγωνισμού και τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο.
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Εργαζομένων:
  • Προτάσεις για μέτρα και δείκτες αποδοτικότητας που περιλαμβάνονται στις μηνιαίες εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Βελτίωση Οργανωτικής και Λειτουργικής Δομής:
  • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής, καθώς και για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη μηνιαία αντιμισθία, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη και συνεχή υποστήριξη της επιχείρησης ή του φορέα.