Επιχειρησιακές ΜελέτεςΜελέτες ΒιωσιμότηταςΥπηρεσίες

Διαγνωστικές Μελέτες FBS

Η Διαγνωστική μελέτης της επιχείρησης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

 1. Ανάλυση των βασικών μεγεθών της επιχείρησης.
 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση με βάση τους τρεις τελευταίους ισολογισμούς.
 3. Αξιολόγηση της επιχείρησης με βάση την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης(σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης), χρηματοοικονομική ανάλυση.
 4. Αξιολόγηση της πολιτικής κεφαλαίου κινήσεως:
  i.Κατάσταση πηγών και διάθεσης κεφαλαίων
       ii. Ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως
       iii. Ειδική ρευστότητα
       iv. Πολιτική αποθεμάτων –πιστώσεων
       v. Ρευστότητα
 5. Προσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου.
 6. Αξιολόγηση της επιχείρησης με τον κλάδο.
 7. Αξιολόγηση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
 8. Αδύνατα και δυνατά σημεία της επιχείρησης.
 9. Γενικά συμπεράσματα
 10. Προτάσεις και προοπτικές της επιχείρησης

Μελέτες Αποτίμησης της Αξίας της Επιχείρησης

Το συνοπτικό περιεχόμενο μια μελέτης αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης έχει ως εξής:

 1. Διαγνωστική μελέτη αξιολόγησης:
  i. Τάσεις –προοπτικές
  ii. Περιουσία της επιχείρησης
  iii. Αποδοτικότητα
  iv. Ρευστότητα
  v. Κυκλοφοριακή ταχύτητα περιουσιακών στοιχείων
 2. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων(πραγματική αξία) της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή τεχνικών αποτίμησης:
  i. Καθαρή περιουσιακή θέση(αξία)
  ii. Λειτουργική αξία
  iii. Τεχνική των προεξοφλημένων ταμειακών ροών
  iv. Τεχνική των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών
  v. Τεχνική παρούσας αξίας της υπερπροσόδου
  vi. Φορολογική αξία της επιχείρησης
  vii. Διάφορες άλλες τεχνικές
 4. Επιλογή της μεθόδου και προσδιορισμός της τρέχουσας εμπορικής αξίας

Μελέτες Ανταγωνισμού

Οι μελέτες αυτές συντάσσονται ύστερα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από μία επιχείρηση για συγκεκριμένες επιχειρήσεις του ανταγωνισμού. Τα στάδια αυτών των μελετών περιλαμβάνουν:

 1. Συλλογή στοιχείων για τις επιχειρήσεις του ανταγωνισμού.
 2. Επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση αυτών.
 3. Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του ανταγωνισμού.
 4. Προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων του ανταγωνισμού.
 5. Αξιολόγηση της αιτούσας επιχείρησης.
 6. Συγκριτική αξιολόγηση.

Μελέτες Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου

Οι κανονισμοί εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συστήματος (internal control system), το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο δραστηριότητας (εργασίας) σε ειδική οργανωτική μονάδα της επιχείρησης.

Τα στάδια της μελέτης του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν τις παρακάτω φάσεις:

 1. Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από την επιχείρηση.
 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης από πλευράς εσωτερικού ελέγχου.
 3. Παρουσίαση στη Διοίκηση των συμπερασμάτων και προτάσεων στη Διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης.
 4. Σύνταξη σχεδίου εσωτερικού ελέγχου και παρουσίαση στην επιχείρηση.
 5. Συγκέντρωση των απόψεων και σχολίων των στελεχών της επιχείρησης επί του εσωτερικού κανονισμού.
 6. Οριστικοποίηση του κανονισμού
 7. Παρακολούθηση της φάσης υλοποίησης και εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου για ένα εξάμηνο.

Οικονομοτεχνική Μελέτη Ειδικού Σκοπού

Όπως είναι ευρέως γνωστό ως θέση μας, η Financial Business Systems αντιμετωπίζει την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά ανάλογα με τους δικούς της:

 • Στόχους
 • Προοπτικές
 • Ιδεώδη
 • Πιστεύω

Αυτό συνεπάγεται πως είναι σε θέση να συντάξει μια μελέτη ειδικού σκοπού στα πλαίσια και στα όρια που θα θελήσει ο αιτών με την χρήση των πιο σύγχρονων οικονομοτεχνικών μεθόδων που μόνο η Financial Business Systems προσφέρει στην Ελλάδα, χωρίς πάραυτα να παραβιάζεται καμία ευρέως γνωστή και διαδεδομένη οικονομική επιστημονική θέση.

Μην διστάσετε να απευθύνεται άμεσα στην Γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες.

 

Μελέτες Βιωσιμότητας Εξυγίανσης

Σήμερα, ύστερα από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ένας από τους βασικούς κινδύνους που απειλεί την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση έφθασε στο 34,1% από 31,9% που ήταν στο τέλος του 2013.

Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.4224/2013, Ν.4307/2014), η έναρξη εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών από 1/1/2015, η Π.Ε.Ε. 42/30.5.2014 και η ενιαία τραπεζική αρχή από 5/11/2014, δημιουργούν ένα νέο επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων – επαγγελματιών με τις τράπεζες.

Βασικό αξιολογικό κριτήριο για κάθε πρόταση (λύση) των προβλημάτων των επιχειρήσεων με τις τράπεζες είναι η βιωσιμότητατου επιχειρησιακού σχεδίου. Οι επιχειρήσεις που άντεξαν στην «λαίλαπα» της οικονομικής κρίσης έδειξαν ότι έχουν αντοχές και προοπτικές. Τις προοπτικές αυτές θα πρέπει να τις διασφαλίσουν με έναν ευρύτατο επιχειρησιακό σχεδιασμό ο οποίος κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει την χρηματοδοτική αναδιάρθρωση ή τη διαδικασία εξυγίανσης.

Στο νέο αυτό χρηματοδοτικό, ρυθμιστικό και εξυγιαντικό περιβάλλον η εταιρεία Financial Business Systems Δρ. Καμπούρης Δημήτριος και Συνεργάτες σας προσκαλεί να συνεργασθούμε για να βρούμε την κατάλληλη πρόταση (λύση) για σας με βάση το θεσμικό πλαίσιο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης -ρυθμίσεων ως και τον τρόπο εξυγίανσης. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για κάθε περίπτωση.

Μελέτη Βιωσιμότητας

Η Μελέτη Βιωσιμότητας της επιχείρησης στα πλαίσια του νόμου 4307/13 περιλαμβάνει:

 1. Ανάλυση των βασικών μεγεθών της επιχείρησης.
 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση με βάση τους πέντε τελευταίους ισολογισμούς.
 3. Αξιολόγηση της επιχείρησης με βάση την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης(σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης), χρηματοοικονομική ανάλυση.
 4. Αξιολόγηση της πολιτικής κεφαλαίου κινήσεως:
  i. Κατάσταση πηγών και διάθεσης κεφαλαίων
  ii. Ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως
  iii. Ειδική ρευστότητα
  iv. Πολιτική αποθεμάτων –πιστώσεων
  v. Ρευστότητα
 5. Προσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου.
 6. Αξιολόγηση της επιχείρησης με τον κλάδο.
 7. Αξιολόγηση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
 8. Αξιολόγηση της διαχρονικής μεταβολής που παρουσιάζει η επιχείρηση σε σχέση με τον κλάδο, τον ανταγωνισμό και της γεωγραφικής περιοχής.
 9. Σύσταση προϋπολογισμού για την ερχόμενη πενταετία
 10. Αξιολόγηση της επιχείρησης με βάση τον προϋπολογισμό
 11. Προσδιορισμός του βιώσιμου επιπέδου της επιχείρησης
 12. Αδύνατα και δυνατά σημεία της επιχείρησης.
 13. Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Επιχειρησιακό Σχέδιο στα Πλαίσια της Διαδικασίας Εξυγίανσης

ΦΑΣΕΙΣ- ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ) ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Αρθ. 100 παραγ. 2)
Στο επιχειρησιακό αυτό σχέδιο περιγράφεται και αξιολογείται η επιχείρηση μέχρι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Αναλύονται τα αίτια οικονομικής αδυναμίας, προτεινόμενα μέτρα, ο κλάδος, προοπτικές με μια σειρά προϋπολογισμών. (σχετικός πίνακας περιεχομένων έχει ετοιμασθεί από την FBS)

2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ 100, παραγ. 2
Οικονομικές καταστάσεις, ισοζύγια, υπόλοιπα πιστωτών, οφειλές στο Δημόσιο, ΙΚΑ, βεβαιώσεις από τράπεζες κλπ. (Συνεργασία του λογιστηρίου της επιχείρησης με την FBS)

3) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ (αρθ.100, παραγ.3)
Εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Η έκθεση βασίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, που έχει προηγηθεί η σύνταξη του από την FBS. (Για το θέμα αυτό υπάρχει συνεργασία της FBS με ελεγκτική εταιρία – ορκωτοί λογιστές)

4) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Μετά την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων και το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης (απόφαση του Δικαστηρίου) η επιχείρηση παρακολουθείται από την FBS με μηνιαίες προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις σύμφωνα με το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο. Σημαντικό επιχείρημα για την υπεράσπιση σύμφωνα με το αρθ. 104 παραγ.2 Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δίνει πληροφορίες στους πιστωτές για την οικονομική κατάσταση της και αυτό βοηθά στις διαπραγματεύσεις. Αυτό στην πράξη γίνεται κυρίως με τις τράπεζες.

5) ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (αρθ.101 παραγ.1)
Την ημέρα της συζήτησης της αίτησης στο δικαστήριο η FBS υποστηρίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης με βάση το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο και με βάση τις μηνιαίες προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις που θα έχουν συνταχθεί ως τότε.

6) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Αρθ.104
Από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι την σύνταξη ατομικών και ολικών συμφωνιών, η FBS συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές (με το νέο νόμο μέσα σε 2 μήνες)

7) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (αρθ.106ε, §7)
Με την σύναψη των συμφωνιών με τους πιστωτές κατατίθεται μαζί με την αίτηση της συμφωνίας εξυγίανσης, νέο επιχειρησιακό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας. Συντάσσεται από την FBS
 8) ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Αρθρ.106ε)
Σύμφωνα με το αρθ. 106ε η FBS αναλαμβάνει να επιβλέπει την εκτέλεση των όρων συμφωνίας εξυγίανσης, όπως αυτό έχει δηλωθεί ήδη στο αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο.

9) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 Με βάση το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο που κατατέθηκε στο πρωτοδικείο και υπογράφηκε από τους πιστωτές, συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός. Στο προϋπολογισμό ΔΕΝ δικαιολογούνται αποκλίσεις ή παρεκκλίσεις από την συμφωνία που επικυρώθηκε από το δικαστήριο.

10) ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μηνιαίες προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις)
Προκειμένου η επιχείρηση να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ασυνέπειας και ακύρωσης της συμφωνίας και της απόφασης, παρακολουθούνται διαχρονικά η πορεία και οι επιδόσεις της. Αυτό γίνεται με την σύνταξη των μηνιαίων προϋπολογιστικών και απολογιστικών εκθέσεων.

Η παραπάνω διαδικασία που παρουσιάσθηκε σε επίπεδο διαδοχικών φάσεων διασφαλίζει αφ’ενός μεν την επιτυχία της διαδικασίας εξυγίανσης , αφ’ετέρου δε, τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης.

Η Financial Business Systems ως Οικονομικός Σύμβουλος

 

 1. Η εταιρία Financial Business Systmes αναλαμβάνει ως οικονομικός σύμβουλος του φορέα ή της επιχείρησης που εκπροσωπείται. Η ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, η απαρίθμηση των οποίων είναι δεσμευτική γιαυτόν και όχι περιοριστική.
 2. Είναι υπεύθυνος για τη μετάβαση της επιχείρηση ή του φορέα στο σύστημα Διοίκησης με στόχους και κατά συνέπεια υπεύθυνος για την επίτευξη του στόχου του επιχειρησιακού σχεδίου της υλοποίησης των ενεργειών που προβλέπονται από το ACTION PLAN ως και των στόχων του αναλυτικού Γενικού προϋπολογισμού.
 3. Συντάσσει κάθε μήνα μηνιαία προϋπολογιστική και απολογιστική έκθεση για την πορεία και τις επιδόσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Δ.Σ και συζητείται κάθε μήνα στο Δ.Σ της επιχείρησης ή του φοέα.
 4. Η μηνιαία έκθεση έχει τη δομή και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού και πέραν των άλλων περιλαμβάνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης ή του φορέα για τη συγκεκριμένη περίοδο που εξετάζεται η επιχείρηση ή ο φορέας ως και τις σχετικές προτάσεις που προκύπτουν.
 5. Έχει συνεχή συνεργασία με τον Διευθυντή της επιχείρησης ή του φορέα σε όλα τα επίπεδα.
 6. Υποδεικνύει μέτρα εμπορικής πολιτικής για την επιχείρηση ή τον φορέα και μεθόδους και τεχνικές για τη μείωση των αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως.
 7. Υποβάλλει πρόταση συγκεκριμένη για τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης ή του φορέα, στην πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
 8. Γνωμοδοτεί για κάθε επενδυτική, αποεπενδυτική και χρηματοδοτική πρόταση της επιχείρησης ή του Φορέα.
 9. Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες για την ένταξη της επιχείρησης ή του φορέα σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση για την επιχείρηση ή τον φορέα.
 10. Εκπροσωπεί, μαζί με τον Διευθυντή, της επιχείρησης ή του φορέα στις τράπεζες και ειδικότερα σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αναχρηματοδοτήσεων, επιτοκίων, εξασφαλίσεων, κλπ.
 11. Συμμετέχει στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων της επιχείρησης ή του φορέα και υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό και παρουσιάζει την πορεία της εκτέλεσης του επιχειρησιακού σχεδίου.
 12. Κάθε χρόνο υποβάλλει σχετική ειδική μελέτη για την κατάσταση του ανταγωνισμού (ομοειδείς επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής) και γενικά για τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο.
 13. Προτείνει μέτρα και δείκτες αποδοτικότητας των εργαζομένων τα οποία θα περιέχονται στις μηνιαίες εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 14. Υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της Οργανωτικής και λειτουργικής δομής της επιχείρησης ή του φορέα ως και για θέματα του εσωτερικού ελέγχου.
 15. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη μηνιαία αντιμισθία.

Ξενοδοχειακό Management

Τη τελευταία διετία , πολλά λέχθηκαν και γράφηκαν για την κατάσταση του τομέα του τουρισμού. Μπορεί οι αφίξεις τωντουριστών να αυξάνονται όμως δεν έχουμε ανάλογη αύξηση των πωλήσεων και πολύ περισσότερο δεν έχουμε ανάλογη αύξηση των κερδών για να αντισταθμίσουν τις ζημίες. Το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών μονάδων, με πρώτο το ενεργειακό κόστος, αυξήθηκε όπως και μια σειρά άλλες επιβαρύνσεις ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, κλπ.

Οι επενδύσεις του παρελθόντος (προ της οικονομικής κρίσης), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως με τραπεζικό δανεισμό, έχουν φέρει σε αδυναμία τις ξενοδοχειακές μονάδες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τα μειωμένα λειτουργικά κέρδη όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους (τόκοι και συναφή έξοδα), αλλά δημιουργούν και σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η έλλειψη ρευστότητας, το υψηλό και ταυτόχρονα σταθερό (πάγιο) κόστος λειτουργίας όταν συνδεθεί με το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος δημιουργούν την ανάγκη της λειτουργικής και χρηματοδοτικής αναδιοργάνωσης. Το καλοκαίρι πέρασε, εμείς προτείνουμε από τώρα να σχεδιάσουμε το αύριο του ξενοδοχείου λογαριάζοντας.. με τον ξενοδόχο και περιμένοντας τους ξένους ως επισκέπτες και όχι ως αγοραστές.

Α’ Φάση: Μετράμε και προσδιορίζουμε τη Βιωσιμότητα της Ξενοδοχειακής Μονάδος

 1. Το επιχειρηματικό περιβάλλον της ξενοδοχειακής μονάδος.
 2. Διαχρονική πορεία της επιχείρησης.
 3. Παρούσα κατάσταση (ενδιάμεσος ισολογισμός).
 4. Όρια και αντοχές της επιχείρησης.
 5. Πολιτική κεφαλαίου κινήσεως και ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως.
 6. Επίπεδο ρευστότητας και μόνιμο κεφάλαιο κινήσεως.
 7. Προσδιορισμός της βιωσιμότητας (βαθμολόγηση).
 8. Το χρηματοδοτικό πρόβλημα και χρηματοδοτική πολιτική.
 9. Επιχειρηματικός Κίνδυνος και λοιποί κίνδυνοι.
 10. Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking).

Β’ Φάση: Σχεδιάζοντας το μέλλον του ξενοδοχείου

 1. Ο προσανατολισμός της επιχείρησης.
 2. Τα παραγωγικά μέσα του ξενοδοχείου (Ανθρώπινο δυναμικό, τμήματα, υποδομές).
 3. Το Action Plan του ξενοδοχείου (στόχοι, στρατηγικές, ενέργειες).
 4. Επιχειρησιακή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
 5. Ο Ανταγωνισμός και η επιχείρηση.
 6. Τριετής χρηματοοικονομικός προγραμματισμός.
 7. Η Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
 8. Προβλεπόμενοι αριθμοδείκτες και επιχειρηματικοί στόχοι.
 9. Ποιοτική αξιολόγηση της ξενοδοχειακής μονάδος.
 10. Ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Γ’ Φάση: Συντάσσουμε αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό που αποτελεί το βασικό εργαλείο Διοίκησης.

 1. Προβλέψεις της ζήτησης (πωλήσεων) και η εποχικότητα.
 2. Προϋπολογισμός πωλήσεων (Κατά, τμήμα, κατηγορίες πελατών, εθνικότητα).
 3. Προϋπολογισμός εσόδων κατά τμήμα.
 4. Προϋπολογισμός αγορών και προϋπολογισμός F&B.
 5. Ο προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων κατά τμήμα και στο σύνολο.
 6. Η συμπεριφορά των δαπανών προσωπικού και η εποχικότητα.
 7. Το Νεκρό σημείο της ξενοδοχειακής μονάδος και το νεκρό σημείο κάθε τμήματος.
 8. Η τιμολογιακή πολιτική και η εφαρμογή του Yield Μanagement.
 9. Βραχυχρόνιες προβλέψεις και πολιτική ρευστότητας.
 10. Ειδικοί δείκτες επιχειρησιακής ανάλυσης και χρηματοοικονομικοί

Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός σε μονάδες Υγείας

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της υγείας δέχεται τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, η οποία συνοδεύεται από μια σειρά παρεμβάσεων και περιορισμών. Η παράταση του clawback και του rebate επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση των επιχειρήσεων του τομέα Υγείας και κυρίως των κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, των κλινικών, διαγνωστικών κέντρων κλπ.

Οι ισολογισμοί του οικονομικού έτους 2014 καταγράφουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος και ανάβουν κόκκινο φως για τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του κλάδου. Η επέκταση του συστήματος μέχρι και το 2018 σε συνδυασμό με την περίοδο ύφεσης που διανύουμε, δημιουργούν ανησυχητικά ερωτήματα για τις προοπτικές του κλάδου και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τομέα.

Η εταιρία μας FINANCIAL BUSINESS SYSTEMS (F.B.S) με μεγάλη εμπειρία στη βιωσιμότητα και εξυγίανση των επιχειρήσεων έρχεται να προτείνει λύσεις που αποτελούν την αντίσταση των φορέων Υγείας στο σύστημα του clawback και του rebate. Τα επόμενα χρόνια και τουλάχιστον μέχρι το 2018 οι επιχειρήσεις του τομέα Υγείας θα αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα βιωσιμότητας. H F.B.S με τη νέα υπηρεσία (προϊόν) της “Financial Care & Financial health” απλώνει ένα δίχτυ προστασίας στον τομέα της Υγείας. Οι άνθρωποι του τομέα Υγείας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Πριν λοιπόν η κατάσταση των επιχειρήσεων φθάσει σε… προχωρημένο στάδιο απειλής της βιωσιμότητας, μία συζήτηση μαζί μας για την πρόταση μας θα είχε ενδιαφέρον! Η ενημέρωση από την F.B.S δεν κοστίζει, αλλά αξίζει. Για τις επιχειρήσεις του τομέα Υγείας ο χρόνος, η αναβολή, η καθυστέρηση είναι προϊόντα πολυτελείας.

Η Δέσμη των Υπηρεσιών

ΕΠΙΠΕΔΟ Α:Διαγνωστική Μελέτη

 1. Διαχρονική πορεία της επιχείρησης.
 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
 3. Η επίδραση clawback και του rebate στην επιχείρηση.
 4. Stress test δυνατοτήτων και αντοχών της επιχείρησης.
 5. Προσδιορισμός του επιπέδου βιωσιμότητας (FBS model, δεκαβάθμια κλίμακα).
 6. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος στην επιχείρηση.
 7. Μέτρηση του επιπέδου ρευστότητας αλλά και της ποιότητας ρευστότητας.
 8. Συγκριτική αξιολόγηση με ομοειδείς επιχειρήσεις του τομέα.
 9. Το «πιστοποιητικό υγείας» της επιχείρησης.
 10. Συμπεράσματα – προτάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β: Λειτουργική και Χρηματοδοτική Αναδιοργάνωση

 1. Ένταξη επιχείρησης σε ένα σύστημα ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.
 2. Επανασχεδιασμός και λειτουργική αναδιοργάνωση.
 3. Επιχειρησιακός σχεδιασμός.
 4. Σύνταξη κυλιόμενου ετήσιου προϋπολογισμού.
 5. Σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων.
 6. Πολιτική ελαχιστοποίησης κόστους υπομονάδων και τμημάτων.
 7. Προσδιορισμός του βιώσιμου και διατηρήσιμου μεγέθους.
 8. Διοίκηση τμημάτων και υπομονάδων.
 9. Πολιτική κεφαλαίου κινήσεως.
 10. Χρηματοδοτική πολιτική.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: Εξυγίανση και Ανάπτυξη

 1. Η στρατηγική της εξυγίανσης.
 2. Η επίδραση της κρίσης στην επιχείρηση και ο κύκλος ζωής της επιχείρησης.
 3. Εξωτερικοί παράγοντες και βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 4. Το management σε περιόδους κρίσης.
 5. Επιλογή του τρόπου εξυγίανσης.
 6. Θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης.
 7. Οργανωτικές και λειτουργικές παρεμβάσεις.
 8. Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 9. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης και επιστροφή στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεων.
 10. Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού.
 11. Ο έλεγχος της ρευστότητας, σύνδεση με τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Παρακολούθηση της εξυγίανσης και αποκατάστασης της επιχείρησης με βάση συγκεκριμένους δείκτες βιωσιμότητας.

Διαρκής Υποστήριξη Προγραμματισμός σε Δήμους και Κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η οικονομική κρίση έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση είναι ιδιαίτερα στενή και εξαρτημένη.

Η συνεχιζόμενη ύφεση και αυστηρή δημοσιονομική πολιτική περιόρισε τα έσοδα των φορέων από κάθε πηγή προέλευσης. Η ανελαστικότητα των δαπανών και το κοινωνικό έργο των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν άφησαν περιθώρια άμεσης προσαρμογής στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Πέρα αυτών, η πολιτεία έθεσε σημαντικούς περιορισμούς δημοσιονομικής πειθαρχίας με αποτέλεσμα οι δήμοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και να απαιτείται η ένταξη τους σε ειδικά προγράμματα εξυγίανσης.

Η εταιρεία μας (FBS) με μεγάλη εμπειρία σε σχέδια διάσωσης και εξυγίανσης στον ιδιωτικό τομέα και αναγνωρίζοντας την κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν οι δήμοι, έρχεται να συνεργαστεί μαζί σας σε θέματα του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού (εξυγίανση, σταθερότητα, ανάπτυξη). Η εισαγωγή της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Financial Management) στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κατάλληλη προσαρμογή στα δεδομένα των δήμων, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει την αφετηρία μιας άλλης προσέγγισης στον προγραμματισμό και τη διαχείριση μιας σειράς θεμάτων.

Σύντομα θα επιδιώξουμε να συζητήσουμε το όλο θέμα από κοντά. Μια συζήτηση μαζί σας είναι πάντα ενδιαφέρουσα.

Η ενημέρωση από την FBS δεν κοστίζει, ΑΞΙΖΕΙ.

Η χρηματοοικονομική διοίκηση στην υπηρεσία του Δήμου σε τρία επίπεδα (Προγράμματα)

Πρόγραμμα Εξυγίανσης

 1. Διαγνωστική μελέτη για την κατάσταση του Δήμου.
 2. Αξιολόγηση του Δήμου με αυστηρά κριτήρια.
 3. Μέτρηση των ορίων και αντοχών του Δήμου (Stress Test).
 4. Μέτρηση του επιπέδου βιωσιμότητας.
 5. Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος.
 6. Υποστηρικτική βοήθεια για έγκριση του προγράμματος εξυγίανσης.
 7. Παρακολούθηση του προγράμματος εξυγίανσης.

Πρόγραμμα Σταθερότητως 

 1. Μετατροπή του προγράμματος εξυγίανσης σε κυλιόμενο προϋπολογισμό.
 2. Δικλείδες βιωσιμότητας.
 3. Θέσπιση αυστηρών κριτηρίων εκτέλεσης προϋπολογισμού.
 4. Διοίκηση με στόχους.
 5. Πολιτική ελαχιστοποίησης δαπανών.
 6. Ειδικοί δείκτες στόχοι (παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα).
 7. Μηνιαίες προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 1. Η οικονομική & δημογραφική ταυτότητα του δήμου.
 2. Το οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον του δήμου.
 3. Υφιστάμενη κατάσταση του δήμου, SWOT ανάλυση.
 4. Διοικητική και λειτουργική αναδιοργάνωση.
 5. Στρατηγική της ανάπτυξης.
 6. ACTION PLAN, Στόχοι, Στρατηγικές, Ενέργειες.
 7. Μετατροπή του ACTION PLAN σε χρηματοοικονομικό προγραμματισμό.

 

 

ΤΟ BUSINESS PLAN ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
*Μια ειδική προσφορά της FBS στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
“Των φρονίμων τα παιδιά Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν”

 

 

Α) ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προϊόν αυτό της FBS εντάσσεται σε μια σειρά προϊόντων που προσφέρει η FBS στις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Ειδικά το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με απασχόληση 0-9 άτομα με «Β΄ κατηγορίας» βιβλία. Περιλαμβάνει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες εργοστάσια, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και κυρίως τον τομέα εστίασης.

 

Β) ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η φάση αυτή περιλαμβάνει μια αξιολογική χρηματοοικονομική προσέγγιση με βάση την οποία αξιολογούνται η βιωσιμότητα και οι προοπτικές της επιχείρησης.
Η αξιολόγηση αυτή καταλήγει σε συμπεράσματα με χρηματοοικονομικά στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης ως και οι απειλές και ευκαιρίες
Η αξιολόγηση καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης και γίνεται ένα stress test για τον προσδιορισμό των ορίων και αντοχών της επιχείρησης.

 

Γ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Με βάση τα αποτελέσματα και τις προτάσεις της αξιολόγησης, σχεδιάζεται η επιχείρηση σε νέο επιχειρησιακό περιβάλλον με τις αρχές του διπλογραφικού συστήματος διατηρώντας τα Β΄ κατηγορίας βιβλία. Επίκεντρο του σχεδιασμού αποτελούν τα αποτελέσματα χρήσεως και ο ισολογισμός!!! (χωρίς διπλογραφικό σύστημα) η ρευστότητα, αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Στο σχεδιασμό επιλύονται και θέματα που αφορούν τις τραπεζικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (επαγγελματία).

Δ) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μετά το σχεδιασμό της επιχείρησης και τις περισσότερες φορές αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης με μια σειρά επιμέρους προϋπολογισμών ακολουθεί η διαχρονική εξέταση της επιχείρησης. Η διαχρονική εξέταση της επιχείρησης μπορεί να γίνει κατά μήνα, δίμηνο τρίμηνο ή και εξάμηνο, εξαρτάται από τη φύση την έκταση και την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει