Μελέτες Αποτίμησης της Αξίας της Επιχείρησης

 

Η FinancialBusinessSystems (F.B.S.) προσφέρει ολοκληρωμένες μελέτες αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

 Διαγνωστική Μελέτη Αξιολόγησης:

o   Τάσεις και Προοπτικές: Ανάλυση των μελλοντικών τάσεων και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχείρησης.

o   Περιουσία της Επιχείρησης: Καταγραφή και αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

o   Αποδοτικότητα: Μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω δεικτών απόδοσης.

o   Ρευστότητα: Αξιολόγηση της ρευστότητας και της ικανότητας της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

o   Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Περιουσιακών Στοιχείων: Εκτίμηση της ταχύτητας με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται σε ρευστό.


Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων:

o   Αναδιαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων για να αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία της επιχείρησης.


Εφαρμογή Τεχνικών Αποτίμησης:

o   Καθαρή Περιουσιακή Θέση (Αξία): Υπολογισμός της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

o   Λειτουργική Αξία: Εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης με βάση τις λειτουργικές δραστηριότητες.

o   Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές: Αποτίμηση βάσει της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών.

o   Κεφαλαιοποιημένα Οργανικά Κέρδη: Αποτίμηση με βάση τα μελλοντικά οργανικά κέρδη που αναμένονται.

o   Παρούσα Αξία της Υπερπροσόδου: Υπολογισμός της αξίας των επιπλέον κερδών πέραν των κανονικών αποδόσεων.

o   Φορολογική Αξία της Επιχείρησης: Εκτίμηση της αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές υποχρεώσεις και πλεονεκτήματα.

o   Διάφορες Άλλες Τεχνικές: Εφαρμογή άλλων ειδικών τεχνικών αποτίμησης ανάλογα με την περίπτωση.


Επιλογή Μεθόδου και Προσδιορισμός της Τρέχουσας Εμπορικής Αξίας:

o   Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αποτίμησης και υπολογισμός της τρέχουσας εμπορικής αξίας της επιχείρησης.


Οι μελέτες αποτίμησης της F.B.S. παρέχουν μια λεπτομερή και αξιόπιστη εικόνα της οικονομικής αξίας της επιχείρησης, βοηθώντας τους επιχειρηματίες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, αναδιοργανώσεις και άλλες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.